จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับจำานวนเต็มสองจำานวน แล้วคำานวณค่าหารร่วมมาก (Great Common Divisor: GCD) โดยใช้
Euclidean algorithm ตาม flowchart ต่อไปนี้

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 1500 และ 450

Input a and b: 1500 450
GCD = 150

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 315 และ 357

Input a and b: 315 357
GCD = 2