จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับ n เป็นจำานวนเต็มจากแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลต่อไปนี้ออกทางจอภาพ
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 55

Input n: 55
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 33

Input n: 33
123456789012345678901234567890123