จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่จากแป้นพิมพ์ แล้วนับจำานวนสระในภาษาอังกฤษ (A, E, I, O, U)
จนกว่าจะกรอกอินพุตเป็น 0 แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น ABCDEFGHI0

Input capital letters: ABCDEFGHI0
Count = 3

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น MNOZABC0

Input capital letters: MNOZABC0
Count = 2