จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับ n เป็นจำานวนเต็มจากแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลต่อไปนี้ออกทางจอภาพ
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 20

Input n: 20
XxXxXxXxXxXxXxXxXxXx

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 50

Input n: 50
XxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx