เท่าที่จำโจทย์ได้ โจทย์ถามว่า ให้เขียนโปรแกรมภาษา C++ แสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง n ที่ x และ y หารลงตัว กำหนดให้รับค่า n,x และ y เป็นจำนวนเต็มบวก

ตัวอย่างผลรัน
Input n, x, and y: 50 4 9
0 4 8 9 12 16 18 20 24 27 28 32 36 40 44 45 48