รับจำานวนเต็มบวก n แล้วแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้ออกทางจอภาพโดยใช้คำาสั่ง iterations

ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 50
Input n: 50
.........1.........2.........3.........4.........5
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 77
Input n: 77
.........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7.......