จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ คำานวณ x y โดยใช้คำาสั่ง iteration กำาหนดให้รับค่า x เป็นจำานวนจริงและ y เป็นจำานวนเต็มบวก
แสดงผลลัพธ์การคำานวณออกทางจอภาพ
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 3 และ 4 ตามลำาดับ
Input x and y: 3 4
3 raised to the power of 4 = 81
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 5 และ 0 ตามลำาดับ
Input x and y: 5 0
5 raised to the power of 0 = 1
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 0.2 และ 5 ตามลำาดับ
Input x and y: 0.2 5
0.2 raised to the power of 5 = 0.00032