คำานวณ 2^n โดยใช้คำาสั่ง iteration กำาหนดให้รับค่า n เป็นจำานวนเต็มมีค่าไม่น้อยกว่า 2 จากแป้น
พิมพ์ แสดงผลลัพธ์การคำานวณออกทางจอภาพ
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 8
Input n: 8
2 raised to the power of 8 = 256
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 20
Input n: 20
2 raised to the power of 20 = 1048576