คำานวณ n ! กำาหนดให้รับค่า n เป็นจำานวนเต็มบวกจากแป้นพิมพ์ แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 5
Input n: 5
5! = 120
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 10
Input n: 10
10! = 3628800