รับจำานวนเต็มบวก n แล้วแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้ออกทางจอภาพโดยใช้คำาสั่ง iterations
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 50
Input n: 50
....:....:....:....:....:....:....:....:....:....:
ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 62
Input n: 62
....:....:....:....:....:....:....:....:....:....:....:....:..