โมเดลธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของ Mass Collaboration

Peer Production
Peer Production

1.Peer Production แนวคิดของโมเดลธุรกิจแบบ Peer Production อาศัยความสมัครใจของบุคคลทั่วไปช่วยกันสร้างผลงาน ทำให้เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
ลักษณะเด่นของแนวคิดแบบ Peer Production คือเกิดจากความสมัครใจช่วยกันสร้างผลงาน งานมีความหลากหลาย สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆได้ ,ผลงานไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยตรง และทุกๆคนได้ประโยชน์จากผลงาน หากใครต้องการนำไปพัฒนาต่อยอดก็สามารถทำได้ ทำให้มีการพัฒนา ตลอดเวลา ตัวอย่างะรกิจ เช่น Open Source Software อาทิ Linux , Apache and MySQL , PHP/Perl ,Wikipedia เป็นต้น

Ideagoras
Ideagoras

2. Ideagoras (Marketplaces for Ideas) เป็นแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากคนเก่งๆทั่วโลก โดยการนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์กับธุจกิจของตนแลกกับการจ่ายค่าตอบแทน เหมือนเป็นตลาดซื้อขาย แต่ไม่ได้ซื้อขายสินค้า แต่จะซื้อและขาย Innovation แทน (ebay for Innovation) ลักษณะเด่นของแนวคิดแบบนี้ คือ ไม่จำกัดการใช้ความรู้เฉพาะองค์กรณ์ สามารถหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในโลกได้ ง่ายๆคือเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญา บางที่มีการตั้งบริษัทเป็นหน่วยงานสำหรับทำการวิจัย และขายความรู้จากงานวิจัยโดยเฉพาะ และในมุมมองของผู้ใช้ความรู้ สามารถลดต้นทุนและเร่งความเร็วของการทำวิจัยและพัฒนาความรู้ในองค์กรณ์ของตนเองได้
ตัวอย่างธุจกิจ เช่น InnoCentive (Workable Solution Marketplace) , Yet2.Com (IP Marketplace) , โครงการ C&D (Connect and Develop) ของ P&G

prosumer
prosumer

3.The Prosumer โมเดลที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในการรังสรรค์สินค้าและบริการของผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น Second Life , Legi & Mindstorms , BMW’s Virtual Innovation Agency , Slasdot & Digg.com เป็นต้น ผู้บริโภคมีลักษณะเป็น B2C Prosumer คือต้องการมีส่วนร่วมในการรังสรรค์สินค้า

 The New Alexandrians
The New Alexandrians

4. The New Alexandrians แนวคิดในการแชร์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาศาสตร์วิชาความรู้ในแขนงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น เป็นการยกระดับความรู้ของทั้งสังคมขึ้น พร้อมๆกับสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับทุกคน ลักษณะเด่นของแนวคิดนี้ จะเน้นความรู้ต่างๆในองค์กรณ์หรือในสาขาวิชาความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญมาแบ่งปันกับคนอื่นๆ มักไม่ใช่ความรู้หลักๆแต่มักจะเป็นความรู้เฉพาะทาง ที่เกิดจากประสบการณ์เฉพาะ ตัวอย่างธุรกิจเช่น MIT’s OpenCouseWare , Harvard , Oxford & Standford’s Dugutal Library Project. , Intel,s Open University Project , Human Genome Project & GenBank , SNP Consortium

Platforms for Participation
Platforms for Participation

5. Platforms for Participation เป็นแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของผู้คนในอินเทอร์เน็ตรังสรรค์งานที่ทุกคนสามารถใช้ได้ มาร่วมกัน และทำประโยชน์จากความร่วมมือนั้นทางอ้อม ลักษณะเด่นของโมเดลนี้คือ อยู่บนรากฐานความเอื้อเฟื้อของ Net Citizen ในการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน อาจจะมีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆจากการร่วมมือนั้น เช่น Mashup Website , ChespGas , PeopleFinder Project , Skype

The Global Plant Floor
The Global Plant Floor

6. The Global Plant Floor แนวคิดนี้เป็นการใช้โลกเป็นฐานการผลิตโดยแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ แจกจ่ายและประสานงานกับผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตส่วนประกอบต่างๆอย่างเป็นเครือข่าย ลักษณะเด่นคือ มีโครงสร้างการผลิตสินค้าหรือบริการแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วแยกกันผลิตตามความถนัด มีการแชร์ความเสี่ยงแบะต้นทุนร่วมกันระหว่างพันธมิตร มีการประสานงานกันอย่างแนบแน่น ต่อเนื่องไร้พรมแดนตั้งแต่ต้นจนจบ เช่นบริษัทผลิตรถยนต์ ซื้อชิ้นส่วนรถยนต์จากบริษัทต่างๆ ที่ผลิตแต่ละส่วนตามความถนัด มาประกอบรถยนต์ขาย ตัวอย่างธุรกิจอื่นๆเช่น Boeing “A Lego Block Airplane” , BMW’s Fabless Car , Chinese Modular Motorcycle Industry

The Wiki Workplace
The Wiki Workplace

7. The Wiki Workplace แนวคิดการสร้างระบบของการทำงานหนึ่งๆ ร่วมกันโดยไม่แบ่งลำดับขั้นของผู้ร่วมงาน เน้นการ Collective Intelligence ในการสื่อสารแบ่งงานและตัดสินใจ ลักษณะเด่นของแนวคิดนี้ คือมีการใช้ Cooperative Tools เช่น Wikis และ Instant Messaging อย่างแพร่หลายในองค์กร และยังเป็นการดึงเอาพลังของพนักงานในองค์กรออกมาใช้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างธุจกิจ เช่น Geek Squad , Best-Buy Bottom-UP Innovation , Google,s Employee Own Project Initative

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.